تبلیغات
شعر - انگاره های سعید طاهرنزاد

برای همه شب ها ، سکوت جیرجیر ک ها و بداریشان بامن در برابر نبودی چنان تلخ که حال نامم را به خطاب نبودی رسانده است

کوچک باید باشم !اما ایمان دارم در روزی بزرگ خواهم مرد.

*

ساعت را باید به حال خودش گذاشت!

می گذرد دقیقا مثل این هواپیما كه وطنت را با خودش می برد